Fill in this form and we'll contact you!

Concerning: INFINITI FX (16108 )

Required fields are marked with a wildcard (*)


We are:

Cars nr1

The car you selected is located at this dealer. Meensesteenweg 471-473
8800 - ROESELARE
Belgium
Tel: +32 (0)51 24.25.00
Fax: +32 (0)51 21.02.26

© Cars nr 1 nv, 2015, Meensesteenweg 471 8800 Roeselare Belgium, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.